Stage Masanori Okamoto

STAGE SHIATSU KURETAKE A MONTELIMAR

A

B

K

S

D1 F

Y

Z1

DOMO ARIGATO GOZAIMASU !